TREMOL POS RESTAURANT

TREMOL POS RESTAURANT

TREMOL POS RESTAURANT включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.

Модулът за продажба в режим Ресторант предоставя възможност за:

•   бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);

•   работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;

•   управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;

•   извеждане групи с артикули за бърз избор;

•   продажба на артикули с рецепта;

•   работа с отворени сметки;

•   печат на поръчки;

•   печат на междинна сума по сметка;

•   разделен печат (бар, кухня);

•   разделяне на сметки;

•   връщане на артикул от предишна поръчка.

•   изготвяне на отчети;

•   търсене на стар бон;

•    корекция/ сторно на артикул;

•   издаване на фактура директно от фискалния принтер;

•   директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;

•   служебно въведени и служебно изведени суми;

•   чекмедже;

•   смяна на потребителите ( друг касиер, администратор, МОЛ, управител ).

Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:

Основни настройки на системата

•   локални настройки - настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства (POS принтери за разпределяне на печата - БАР, КУХНЯ) свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;

•   глобални настройки – диапазон на фактурата, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.

Управление на количествата

•   заявки за доставки – доставки – изписване – брак – инвентаризация.

Финанси

•   проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.

Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

•   ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;

•   клиентски карти;

•   въвеждане на отстъпка за група клиенти.

Входящ дневник по НАССР

•   програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.

Производство

•   заявки за производство;

•   производство на артикули с рецепта;

•   въвеждане на партиден номер;

•   възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти.

Работа с фискален принтер

•   отчитане;

•   програмиране;

•   сервиз.

 

Помощни материали