TREMOL POS Mini RESTAURANT

TREMOL POS Mini RESTAURANT

TREMOL POS mini RESTAURANT включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул за складово управление и конфигуриране на системата.

Модулът за продажба в режим Ресторант предоставя възможност за:

 • бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
 • работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
 • управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
 • извеждане групи с артикули за бърз избор;
 • продажба на артикули с рецепта;
 • работа с отворени сметки;
 • печат на поръчки;
 • печат на междинна сума по сметка;
 • печат на обобщена сметка;
 • разделен печат (бар, кухня);
 • разбиване на сметки;
 • изготвяне на отчети;
 • търсене на стар бон;
 • корекция/ сторно на артикул;
 • търсене по име на артикул;
 • издаване на фактура директно от фискалния принтер;
 • директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;
 • служебно въведени и служебно изведени суми;
 • чекмедже.

Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:

Основни настройки на системата

 • локални настройки – настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства (POS принтери за разпределяне на печата – БАР, КУХНЯ) свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;
 • глобални настройки – диапазон на фактурата, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.

Създаване на номенклатура

 • нов артикул – нова фирма – ново физическо лице – нова отстъпка – нова група.

Управление на количествата

 • доставки – изписване – брак – инвентаризация.

Финанси

  • в този режим на работа не се проследяват финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения към доставчици.

Отстъпки и клиентски карти

   • клиентски карти;
   • въвеждане на отстъпка за група клиенти.

Ценови листи

   • ценови листи – работи се с една основна ценова листа.

Входящ дневник по НАССР

   • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.

Производство

   • не поддържа предварително производство на артикули с рецепта.

Печат на етикети

   • няма оформление и печат на данните от артикули.

Работа с фискален принтер

  • отчети;

Помощни материали