Проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19"

 12 февруари 2021

"Тремол" ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0913-C01 по програма "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.